Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Дамянова, Илиянка  [Clear All Filters]
Book Chapter
Дамянова, И., 2005. Имажинизмът на Сергей Есенин. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 250-262.
Subscribe to Syndicate