Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Бальова, Петя  [Clear All Filters]
Book Chapter
Бальова, П., 2005. Измеренията на прекрасното в цикъла „Стихове за Прекрасната дама“ на Александър Блок. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 243-249.
Subscribe to Syndicate