Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Станкова, Златка  [Clear All Filters]
Book Chapter
Станкова, З., 2005. Как с думи се градят и рушат светове, или: Защо Едип и Хамлет не могат да разказват?. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 213-220.
Subscribe to Syndicate