Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Личева, Амелия  [Clear All Filters]
Book Chapter
Личева, А., 2005. Картографиране с думи. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 155-161.
Subscribe to Syndicate