Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Йорданова, Кристина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Й
Йорданова, К., 2005. Конструиране на субекта при Багряна. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 115-123.
Subscribe to Syndicate