Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Кирова, Милена  [Clear All Filters]
2005
Кирова, М., 2005. Как се появява „родът“ или Gender като библейски ф/акт. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Универитетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 18-29.
Subscribe to Syndicate