Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Ангелова, Татяна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Anon., 2006. Прагмалингвистиката и обучението по български език в периода 9.-12. клас. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 475-493.
А
Ангелова, Т., 2005. Може ли ученикът да създава с думи светове?. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 466-472.
Modify or remove your filters and try again.
Subscribe to Syndicate