Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Мавродиева, Иванка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Мавродиева, И., 2005. Метаморфозите на реториката (дума – реторична фигура – текст – мултимедия). In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 428-434.
Subscribe to Syndicate