Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 28 results:
Filters: Author is Селимски  [Clear All Filters]
1978
Селимски, Л., 1978. Йежи Курилович (1895–1978). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), pp.90–92.
1974
Селимски, Л., 1974. Българската диалектна фонемна промяна è> ù. In В памет на проф. д-р Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София: БАН.

Pages

Subscribe to Syndicate