Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 29 results:
Filters: Author is Попова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Попова-Мутафова, Ф., 1980. Солунският чудотворе, София: Отечествен фронт.
Попова-Велева, И. & Дренска, М., 1998. Съпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(1–2), pp.7–14.
Ч
Попова, С., 1986. Четвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.122–124.

Pages

Subscribe to Syndicate