Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 31 results:
Filters: Author is Михайлова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Михайлова, И., 2008. Съдържание на годишнина ХХХІІІ (2008) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), pp.177–180.
Михайлова, Н., 1999. Езиковата политика в Полша. Българска реч, 5(2–3), pp.40–41.
Михайлова, С., 1980. Членуването в българския и арабския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.30–35.

Pages

Subscribe to Syndicate