Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 62 results:
Filters: Author is Иванова  [Clear All Filters]
Journal Article
Иванова, М., 1976. За превода на полските деепричастия на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.5–9.
Иванова, Е.Ю., 2013. Зоя К. Шанова на седемдесет години. Българска реч, 19(3), pp.96 – 99.
Иванова, Е.Ю., 2002. Има и съм в болгарских бытийных предложениях (в сопоставлении с русскими). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), pp.5–23.
Иванова, К., 1995. Кой се подвизава „у дома“?. Българска реч, 1(3), pp.26–27.
Иванова, Н., 1981. Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.58–62.
Иванова, К., 1997. Петко Славейков (1827-1895). Българска реч, 3(3–4), pp.39–44.

Pages

Subscribe to Syndicate