Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is W and Author is Петрова, Красимира  [Clear All Filters]
2001
Петрова, К., 2001. WordNet като средство за чуждоезиково обучение. In Научна конференция с международно участие "Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век", . 14-15 ноември 2001. София: ДЕО, ИЧС, СУ.
Subscribe to Syndicate