Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 68 results:
Filters: First Letter Of Title is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Babinger, F., 1992. Mehmed the Conqueror and His Time W. Hickman, ed., Princeton: Princeton University Press.
Boba, I., 1981. The Monastery of Sázava: Methodian Continuity North of the Danube?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), pp.84–87.
Bregasi, M., 2008. Minoritetet gjuhësore në Kosovë. Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 28(1).
Butler, T., 1987. Methodius’s Kanon to Saint Demetrius of Thessaloniki. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(2), pp.3–8.

Pages

Subscribe to Syndicate