Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is M and Author is Lakoff, George  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Lakoff, G., 1988. Metafory w naszym życiu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Przeł. i wstępem opatrzył. Tomasz P. Krzeszowski
Subscribe to Syndicate