Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 35 results:
Filters: First Letter Of Title is G  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Szymański, T., 1976. Główne modele derywacyjne czasowników onomatopeicznych w języku bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.181–195.
Sophocles, E.A., 1914. Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods (from B.C. 146 to A.D. 1100), Cambridge ; London: Harvard University Press ; Humphrey Milford ; Oxford University Press.
P
Pavis, P., 1997. Gledališki slovar, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko.
Trans.  I. Lampret
L
Langacker, R.W., 2009. Gramatyka kognitywna : wprowadzenie, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
tł. Elżbieta Tabakowska [et al.].
G
Georgiev, V., 1981. The Genesis of the Bulgarian People and the Origin of the Bulgarian Language. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), pp.16–20.

Pages

Subscribe to Syndicate