Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is антична култура  [Clear All Filters]
2014
Илиев, Д., 2014. Еманципираният дскурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура. In В. Герджикова, ed. Studia Classica Serdicensia. Литература, култура, действителност. Сборник с докладиот юбилейната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010 г., София. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 127-135.
1992
Богданов, Б., 1992. Старогръцката литература и проблемът за четенето. In Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие. София: Просвета, pp. 37-45. Available at: http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/11.pdf [Accessed 4.4.2015AD].
Subscribe to Syndicate