Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is стенописи – история  [Clear All Filters]
1995
Мавродинова, Л., 1995. Стенната живопис в България до края на XIV век, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Резюме на френски език.
Subscribe to Syndicate