Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Keyword is химнография  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Попов, Г., 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. In Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София: Боян Пенев, pp. 15–24.
2 илюстрации
Subscribe to Syndicate