Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Keyword is старобългарски писатели  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Попов, Г., 1980. Старобългарският книжовник Константин Преславски. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 34–39.
Попов, Г., 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. In Втори международен конгрес по българистика. Доклади. София: БАН.
Попов, Г., 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. In Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, pp. 122–131.
Subscribe to Syndicate