Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Events and Author is Манова, Мария  [Clear All Filters]
2008
Бьоргер, Г. & Манова, М., 2008. Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), pp.169–173.
Subscribe to Syndicate