Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Максим Сл. Младенов  [Clear All Filters]
1995
Първев, Х., 1995. Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), pp.124–128.
1992
Радева, В., 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.107–108.
Subscribe to Syndicate