Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Language Contacts and Author is Алексова, Василка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Алексова, В., 1992. Етимологични дублети в румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), pp.21–30.
К
Алексова, В., 1992. Критерии за установяване на българските книжовни елементи в румънската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), pp.22–31.
Subscribe to Syndicate