Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is Language Contacts and Author is Димитър Веселинов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Банков, Д. & Веселинов, Д., 1992. Обратното транскодиране като словообразувателен модел в българския младежки сленг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.36–41.
Банков, Д. & Веселинов, Д., 1991. Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), pp.36–40.
Subscribe to Syndicate