Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is съпоставителни изследвания and Author is Стоянова, Елена  [Clear All Filters]
2004
Стоянова, Е., 2004. Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.5–17.
Subscribe to Syndicate