Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is съпоставителни изследвания and Author is Попова-Велева, Иванка  [Clear All Filters]
2004
Попова-Велева, И., 2004. Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(3), pp.5–16.
Subscribe to Syndicate