Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is съпоставителни изследвания and Author is Попов, Борислав  [Clear All Filters]
2004
Попов, Б., 2004. Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), pp.5–23.
Subscribe to Syndicate