Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is съпоставителни изследвания and Author is Аврамова, Цветанка  [Clear All Filters]
1997
Аврамова, Ц., 1997. За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), pp.47–54.
Subscribe to Syndicate