Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Keyword is contrastive studies, съпоставителни изследвания  [Clear All Filters]
2009
Холанди, Р., 2009. Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), pp.5–22.
1976
Koseska-Toszeva, V., 1976. Informacja o określoności w znaczeniach temporalnych form werbalnych w języku polskim i bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.45–55.
Subscribe to Syndicate