Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is Петър Динеков  [Clear All Filters]
Journal Article
Станчев, К., 1991. Академик Петър Динеков на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.3–5.
Томова, Е., 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.156–160.
Милтенова, А., 1986. Творчески юбилей на академик Петър Динеков. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, pp.97–99.
Subscribe to Syndicate