Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is Петър Динеков  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Станчев, К., 1991. Академик Петър Динеков на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.3–5.
Т
Томова, Е., 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.156–160.
Subscribe to Syndicate