Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is славянски ръкописи and Author is Иванова, Диана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
Subscribe to Syndicate