Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is славянски ръкописи  [Clear All Filters]
2016
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
Subscribe to Syndicate