Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 54 results:
Filters: Keyword is рецензии  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Вакарелска, Д., 1988. Ново издание на ценен писмен паметник от ХVІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, pp.130–132.
Велинова, В., 1996. Ново издание на извори за историята на Черна гора. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 20(4), pp.80–81.
Билярски, И., 1996. Нова книга за Добруджа през Средновековието. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 20(4), pp.82–83.
Бакалов, Г., 1992. Нов труд по византийска история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), pp.125–126.

Pages

Subscribe to Syndicate