Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 54 results:
Filters: Keyword is рецензии  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Христова, И., 1991. Нов значителен принос към Климентовата проблематика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.120–121.
Рецензия на [bib]Станчев1988[/bib]
П
Рецензия за: [{ibib]Rothe1996[/ibib]} [{ibib]Rothe1997[/ibib]} [{ibib]Rothe1999[/ibib]}
Д
Рецензия за [ibib]Попов1985[/ibib]
В
Велчева, Б., 2002. За историята на Солунския говор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.101–104.
Велинова, В., 2004. Под знака на чудото. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28, pp.119–122.
Велинова, В., 1996. Ново издание на извори за историята на Черна гора. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 20(4), pp.80–81.
Вакарелска, Д., 1988. Ново издание на ценен писмен паметник от ХVІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, pp.130–132.
Б
Буюклиев, И., 1983. Българският „Златен век“ на чешки език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(3), pp.114–116.
Буюклиев, И., 1986. При изворите на славянската цивилизация. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), pp.114–116.
Боева, Л., 1993. Ценный труд о литературных памятниках о Борисе и Глебе. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(4), pp.135–138.
Боева, Л., 1977. Очерк теоретической истории древнерусской литературы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(2), pp.90–93.
Билярски, И., 1996. Нова книга за Добруджа през Средновековието. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 20(4), pp.82–83.

Pages

Subscribe to Syndicate