Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is Contrastive Studies and Author is Стоянова, Елена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стоянова, Е., 2004. Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.5–17.
Subscribe to Syndicate