Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is Contrastive Studies and Author is Алексова, Василка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Алексова, В., 1979. Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), pp.12–17.
П
Алексова, В., 2000. Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), pp.33–61.
Т
Алексова, В., 2002. Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(3), pp.16–58.
Subscribe to Syndicate