Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is Contrastive Studies and Author is Аврамова, Цветанка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Аврамова, Ц., 1997. За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), pp.47–54.
П
Аврамова, Ц., 2006. Проблеми на представянето на названията на растения в речниците (върху съпоставителен материал). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), pp.30–40.
Subscribe to Syndicate