Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is Contrastive Studies and Author is Аврамова, Цветанка  [Clear All Filters]
2006
Аврамова, Ц., 2006. Проблеми на представянето на названията на растения в речниците (върху съпоставителен материал). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), pp.30–40.
1997
Аврамова, Ц., 1997. За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), pp.47–54.
Subscribe to Syndicate