Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Keyword is Съпоставителни изследвания, Contrastive studies  [Clear All Filters]
2006
Аврамова, Ц., 2006. Проблеми на представянето на названията на растения в речниците (върху съпоставителен материал). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), pp.30–40.
2002
Алексова, В., 2002. Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(3), pp.16–58.
2000
Алексова, В., 2000. Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), pp.33–61.
1991
Алексиева, Н., 1991. Десèн и дизайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), pp.15–23.
1990
Алексиева, Б., 1990. Връзката между екзистенциалните и сензорните изречения (върху англо-български материал). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.14–21.
Адамец, П., 1990. Об эксплицитности, форме и определенности субъекта в русских и чешских модальных конструкциях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.84– 88.
1983
Александров, А., 1983. Една типологична особеност на българския и унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.42–46.
1979
Алексова, В., 1979. Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), pp.12–17.
Тхием, Л.Куанг, 1979. Съпоставително семантичен анализ на полисемантични роднински названия в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.42–50.
Subscribe to Syndicate