Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Keyword is св. Кирил  [Clear All Filters]
Book Chapter
Ангелов, Б., 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. In Из старата българска, руска и сръбска литература. pp. 24–35.
Journal Article
Ангелов, Б., 1980. Кирил и Методий в старата руска литература (ХІ–ХІV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(4), pp.8–18.
Босилков, К., 1986. Кирило-Методиевски дни в Унгария. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(2), pp.110–112.
Subscribe to Syndicate