Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Szymański  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Szymański, T., 1976. Główne modele derywacyjne czasowników onomatopeicznych w języku bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.181–195.
S
Castells, M., 2008. Siła tożsamości M. Marody, ed., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Red. nauk. Mirosława Marody.
Subscribe to Syndicate