Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Orzechowska  [Clear All Filters]
Journal Article
Orzechowska, H., 1976. Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym języku polskim i bułgarskim (Frekwencja i podstawowe różnice w dystrybucjach). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.114–127.
Subscribe to Syndicate