Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 23 results:
Filters: Author is Йовчева, Мария  [Clear All Filters]
2010
Црвенковска, Е., 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In М. Йовчева et al., eds. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, pp. 238–249.
2006
Sels, L., 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. In Л. Тасева et al., eds. Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, pp. 301–308.
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
2004
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
2003
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
1992
Йовчева, М. & Тасева, Л., 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.34–49.
Subscribe to Syndicate