Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Цонев, Беньо  [Clear All Filters]
1996
Цонев, Б., 1996. Към правописна обнова. Българска реч, 2(4), pp.10–17.
1920
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
1919
Цонев, Б., 1919. История на българский език, София: Държавна печатница.
Subscribe to Syndicate