Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Шимански, Мачей  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шимански, М., 1988. Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), pp.18–24.
Subscribe to Syndicate