Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Недкова, Емилия  [Clear All Filters]
2002
Цонева, Д. & Недкова, Е., 2002. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), pp.24–30.
Subscribe to Syndicate