Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Цветкова, Мариета  [Clear All Filters]
1989
Цветкова, М., 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.11–17.
Subscribe to Syndicate