Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Цанева, Нина  [Clear All Filters]
1979
Цанева, Н., 1979. По въпроса за копулативността на чешкия глагол mít в съпоставителен план с българския глагол имам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.57–59.
Subscribe to Syndicate