Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Тхием, Ле Куанг  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тхием, Л.Куанг, 1980. За някои особености на полисемията в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.19–22.
Тхием, Л.Куанг, 1979. Опит за съпоставително семантично изследване на глаголите за движение в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), pp.22–34.
Тхием, Л.Куанг, 1979. Съпоставително семантичен анализ на полисемантични роднински названия в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.42–50.
Subscribe to Syndicate